Riksföreningen Svenska Gospelverkstadens användar- och integritetspolicy

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden värnar om din personliga integritet och

eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy

förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också

dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår

behandling av dina personuppgifter. Genom att anmäla dig till en av våra aktiviteter eller

bli medlem ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

E-post: info@gospelverkstaden.se

Att bli kund hos Gospelverkstaden

Informationen på hemsidan, i sociala medier, i nyhetsbrev mm är generell och bör inte

användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Gospelverkstaden arbetar

ständigt för att vår digitala information skall vara korrekt, komplett och uppdaterad.

Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller

felaktig information. Detta innebär att Gospelverkstaden inte kan garantera eller ta ansvar

för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Gospelverkstadens hemsida och i våra sociala medier ägs eller nyttjanderätt

därtill innehas av Gospelverkstaden eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar,

kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Gospelverkstaden eller samarbets-

partner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning.

Personuppgifter och användarvillkor

Genom ifyllande av personuppgifter som du lämnar till oss i form av till exempel namn,

telefonnummer, e-postadress och hemadress som behandlas av oss på Gospelverkstaden med

anledning av ditt intresse för våra produkter

och tjänster, godkänner du att vi använder oss av dessa uppgifter för att kunna rådge och

informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick.

Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk

person som är i livet. T.ex. kan bilder som behandlas i dator vara personuppgifter även om

inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-

nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som

vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs

automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,

organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden, organisationsnummer 802444-2405,

Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för organisationens

behandling av personuppgifter.