Riksföreningen Svenska Gospelverkstadens

användar- och integritetspolicy

På Gospelverkstaden värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå

av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder

din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem

gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår

behandling av dina personuppgifter. Genom att anmäla dig till en av våra aktiviteter eller att

bli medlem ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

E-post: info@gospelverkstaden.se

Att bli kund hos Gospelverkstaden

Informationen på hemsidan, i sociala medier, i nyhetsbrev mm är generell och bör inte

användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Gospelverkstaden arbetar

ständigt för att vår digital information skall vara korrekt, komplett och uppdaterad.

Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller

felaktig information. Detta innebär att Gospelverkstaden inte kan garantera eller ta ansvar

för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Gospelverkstadens hemsida och i våra sociala medier ägs eller nyttjanderätt

därtill innehas av Gospelverkstaden eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar,

kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Gospelverkstaden eller

samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell

lagstiftning.

Personuppgifter och användarvillkor

Genom ifyllande av personuppgifter som du lämnar till oss i form av till exempel namn,

telefonnummer, e-postadress och hemadress som behandlas av oss på Riksföreningen

Svenska Gospelverkstaden (802444-2405) med anledning av ditt intresse för våra produkter

och tjänster, godkänner du att vi använder oss av dessa uppgifter för att kunna rådge och

informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick.

Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av

personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk

person som är i livet. T.ex. kan bilder som behandlas i dator vara personuppgifter även om

inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-

nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som

vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs

automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering,

organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden (802444-2405) Slupskjulsvägen 34, 111 49

Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.